شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۸ ۴۲۰۴ ۴۴۲۰ ۹۸۱۱+
  • FaceBook
  • Instagram
  • FaceBook
  • ethics||||91||||اصول اخلاقی

اصول اخلاقی

گرما الکتریک برای کارمندانش اصول اخلاقی دارد که نشان دهنده استاندارد رفتاری است که از آن ها در فضای کسب و کار ما انتظار می‌رود و تمام کارمندان ملزم به اجرای آن هستند. همچنین اعضا جدید شرکت نیز باید به سرعت خود را با آن وفق دهند. این اصول شامل آداب کاری متفاوتی از جمله فعالیت های کارمندان، طرز رفتار، ایمنی محصولات، الزامات قانونی، رقابت و استفاده از منابع می‌شود.