شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۸ ۴۲۰۴ ۴۴۲۰ ۹۸۱۱+
  • FaceBook
  • Instagram
  • FaceBook
  • سیاست های زیست محیطی||||92||||سیاست های زیست محیطی

سیاست های زیست محیطی

ما در گرما الکتریک، خود را در برابر جامعه و نسل آینده مسئول می‌دانیم. با توجه به این مسئله یکی از سیاست های اصلی ما جلوگیری از هرگونه آسیب رسانی به محیط زیست در طول فرآیند پروژه، از مرحله تامین تجهیزات گرفته تا نصب و راه اندازی است.
ما همچنین تلاش می‌کنیم تا مشتریان خود را از عواقب تصمیماتشان در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در طی فرآیند تولید از طریق مشاوره دائم آگاه ‌سازیم. طبیعتاً علی رغم همه‌ی تلاش‌های مجدانه‌ی ما امکان اشتباهات نیز وجود دارد.
 در صورت هرگونه اشتباه سهوی که منجر به آسیب به محیط زیست در هر سطحی گردد. وظیفه‌ی خود می‌دانیم تا با اطلاع نهادهای مسئول همه‌ی تلاش خود را جهت توقف ادامه‌ی مخاطرات و رفع علل بعمل آوریم.
علاوه بر این گرما الکتریک به طور مستمر حامی تلاش های سازمان های مردم نهاد (NGO) فعال در عرصه حفظ محیط زیست خواهد بود.